Regulamin hotelu:

Przestrzeganie poniższego regulaminu ma na celu zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym hotelu.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 10:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu recepcji hotelu.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 6. Podczas meldowania Gość ma obowiązek okazać się wskazanym przez recepcjonistę dokumentem tożsamości.
  W przypadku odmowy ze strony Gościa, hotel ma prawo odmówić Gościowi możliwości zameldowania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 7. *Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną usługę pod względem technicznym,
  • wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie Gościa.
 8. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).
 9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 11. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 12. Parking na terenie hotelu jest monitorowany i niestrzeżony.
 13. W hotelu zainstalowany jest system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 14. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 6 miesięcy.
 17. Płatności za korzystanie z usług gastronomicznych, rekreacyjnych oraz usług dodatkowych, tj. opłata za połączenia wychodzące na zewnątrz, Gość reguluje przy wymeldowaniu.
 18. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 19. Hotel akceptuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą.

 

*Hotel świadczy usługi zgodnie z obostrzeniami GIS oraz Rządu RP na dzień przyjazdu.
Zamknięcia i/lub ograniczenia usług nie są podstawą do reklamacji.

 

Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Przyjazd do hotelu ze zwierzęciem należy zgłosić podczas rezerwacji pokoju.
 2. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy i koty), waga do 35 kg (np. labrador, bokser, buldog angielski, golden retriever).
 3. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach.
 4. W hotelu mogą przebywać wyłącznie zwierzęta zdrowe. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia wraz aktualnymi szczepieniami oraz poświadczeniem odrobaczania i okazać ją na prośbę personelu hotelu.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli. Zakazuje się pozostawiania zwierzęcia w pokoju bez opieki. W wyjątkowych przypadkach należy poinformować o tym fakcie recepcję hotelu.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do strefy Wellness&Spa (basen, fizykoterapia, siłownia), restauracji, baru oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
 7. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 8. W miejscach ogólnodostępnych na terenie hotelu i parku hotelowego obowiązkowe jest trzymanie zwierzęcia na smyczy bądź w przeznaczonych do transportu zwierząt odpowiednich klatkach, kontenerach, pojemnikach.
 9. Właściciele zwierząt zobowiązani są każdorazowo do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu hotelu (woreczki na nieczystości dostępne są w recepcji oraz pojemnikach na terenie hotelowego parku).
 10. Zwierzę nie może hałasować oraz zakłócać ciszy i spokoju innym Gościom przebywającym w hotelu. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z hotelu.
 11. Za wszystkie zniszczenia i szkody materialne mienia hotelu i przebywających Gości, a także uszkodzenia ciała Gości i pracowników wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Wartość szkód będzie wyceniana przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
 12. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, właściciel zwierzęcia będzie obciążony karą finansową.
 13. Pobyt pupila w Hotelu jest dodatkowo płatny.

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku Gościa.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję